Každá pojišťovna má svou vlastní nabídku produktů, jejichž základním jmenovatelem je flexibilita. Pojištění je možné poskládat podle aktuálních potřeb a vhodnou kombinací zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských subjektů, od drobných živnostníků až po velké průmyslové korporace. „Při výběru pojišťovny lze využít služeb některé z makléřských společností nebo si nechat vypracovat nabídky přímo od několika pojišťoven a z těch pak vybrat tu nejvhodnější. Při jejich srovnávání je však důležité porovnat vedle ceny také nabízený rozsah krytí, úroveň péče o klienta nebo stanovené sublimity a spoluúčasti,“ radí Marcela Machová, specialistka pro neživotní pojištění z České asociace pojišťoven.

Pojišťovna pak vedle ušlého zisku hradí také provozní náklady, které podnik musí vynaložit i v době, kdy je v důsledku škodní události mimo provoz.

Pojištění majetku a pojištění pro případ přerušení provozu

Mezi nejčastější pojišťovaná rizika patří pojištění majetku, a to jak vlastního, tak pronajatého. To chrání věci movité, nemovitosti, technické, obchodní a provozní vybavení nebo třeba zásoby, nosiče dat i samotná data, cenné věci a podobně. Největší zájem je o pojištění proti živlům. Majetek lze však pojistit i proti odcizení, vandalismu nebo vodovodním škodám. Vznik majetkových škod může být často spojen s přerušením provozu. To lze pojistit pojištěním, které kryje následné škody, jež vznikly v důsledku výpadku provozovny například po požáru. Pojišťovna pak vedle ušlého zisku hradí také provozní náklady, které podnik musí vynaložit i v době, kdy je v důsledku škodní události mimo provoz.

Další pojistná ochrana pro podnikatele

Pojištění finančních ztrát se sjednává ve specifických případech pro krytí majetkové újmy, která může vzniknout v důsledku nejrůznějších negativních okolností. „Jako příklad můžeme uvést třeba pojištění nekonání akce. Škodní událostí může být odložení koncertu pro onemocnění umělce nebo jeho zrušení pro nepřízeň počasí,“ vysvětluje Marcela Machová a pokračuje: „Pojištění záruk se sjednává pro případ neschopnosti pojištěného dostát závazkům, plynoucím z právních norem, například záruka za celní dluh, záruka za nabídku ve veřejných zakázkách, záruka za spotřební daň nebo závazkům, plynoucím ze smluvních vztahů, například záruka za provedení díla. U pojištění pohledávek se pojistná ochrana vztahuje na újmu vzniklou nezaplacením dodaného zboží nebo služeb způsobené platební nevůlí nebo platební neschopností odběratele.“ Speciálním druhem pojištění je pojištění právní ochrany, které je určeno na krytí finančních nákladů spojených se soudními spory, které se týkají podnikatelské činnosti pojištěného.

Sjednat lze i řadu dalších odpovědnostních pojištění, například pojištění odpovědnosti za vady výrobku, odpovědnosti managementu, které kryje škodu způsobenou fyzickou osobou v souvislosti s jejím výkonem funkce ředitele nebo vysokého manažera společnosti a další,“ uzavírá Marcela Machová.

Podnikatel by neměl zapomínat ani na pojištění odpovědnosti

S rostoucí informovaností veřejnosti o možnostech uplatnění nároků na náhradu škody stoupá i význam tohoto typu pojištění. Pojistit lze obecnou i profesní odpovědnost za škodu pro případ, že podnikatel nebo jeho zaměstnanec způsobí v souvislosti s podnikatelskou činností škodu třetí osobě. U některých oborů nebo profesí dokonce existuje zákonem daná povinnost pojištění odpovědnosti.