1. Malý podnik je definován jako podnik, který má méně než 50 zaměstnanců a má buď roční obrat nepřesahující 10 mil. EUR, nebo roční rozvaha nepřesahuje 10 mil. EUR a splňuje kritérium nezávislosti tak, že 25 % nebo více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nevlastní podnik nebo několik podniků, které nejsou MSP (s výjimkou veřejných investičních společností, společností rizikového kapitálu nebo investorů).
     
  2. Střední podnik je pak vymezen horní hranicí do 250 zaměstnanců a obratem 50 mil. EUR a rozvahou do 43 mil. EUR a podmínkou nezávislosti. Pokud je nezbytné odlišit mikropodniky od ostatních podniků MSP, jsou definovány jako podniky s méně než deseti zaměstnanci. Podnik dle definice ztrácí nebo získává postavení malých a středních podniků pouze v případě, že se překročení limitů opakuje ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích.

Definice MSP je závazná pro národní programy státní podpory a evropské programy, státní podpory apod. Týká se členských států EU, Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF). Vyčlenění segmentu MSP se rozšířilo i do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a do dalších významných institucí, a je tak nejpoužívanější světovou definicí skupiny MSP.

Většina podnikatelů neví o možnosti čerpat finance z Junckerova balíčku. V roce 2020 již bude končit čerpání z evropských strukturálních fondů, které bylo využíváno hlavně středními a většími podniky.

"Junckerův balíček"

Vyhledávaným zdrojem financí pro MSP byly a jsou finanční prostředky z evropských fondů. Jednalo se jak o přímé financování podnikatelských záměrů, tak i o podporu vědy a výzkumu. Novinkou je v České republice možnost financování v rámci tzv. „Junckerova balíčku“. Zatím čtyři banky u nás poskytují tyto druhy financování, jmenovitě Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka a Českomoravská záložní a rozvojová banka. Většina podnikatelů však o této možnosti dosud neví. V roce 2020 již bude končit čerpání z evropských strukturálních fondů, které bylo využíváno hlavně středními a většími podniky. Náročná administrativa spolu s nepřehledností dotací znamenala pro malé podniky ve velkém procentu nedostupnou variantu. Otázkou pak zůstávají evropské zdroje pro segment MSP po roce 2020. Ať již se jedná o zdroje z Evropského fondu strategických investic, Evropského investičního fondu či jiné, je třeba zdůraznit, že čerpání těchto prostředků je důležité upravit na míru potřebám MSP s důrazem na jednoduchost administrace. V opačném případě se stane využití finančních zdrojů pro segment MSP obtížné nebo téměř nedostupné.

Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic, působící od roku 2006, je neziskové, občanské sdružení, hájící zájmy českých malých a středních podniků. Členy sdružení jsou právnické osoby i OSVČ. Partnery unie jsou významné firmy, organizace a osobnosti ze soukromé i státní sféry. Sdružení vytváří silnou vlivovou skupinu, schopnou prosadit zájmy svých členů.